Slovenská próza po r. 1945 _ Alfonz Bednár - SKLENÝ VRCH

Alfonz Bednár  - SKLENÝ VRCH 

Román – denník:
Kompozícia románu – ____________________________ tvoria rámec románu, v strede sú ______________ ______________ hlavnej hrdinky ______________ ______________. (Ona a jej manžel, inžinier Jozef Solan pracujú na stavbe hydrocentrály. Ema utrpí nehodu a odvezú ju do nemocnice. Jej manžel nájde denník, ktorý si Ema písala v posledných mesiacoch a začne ho čítať. Tieto denníkové záznamy tvoria jadro románu. O dva dni, keď inžinier J. Solan dočíta denník, dostane z nemocnice správu, že Ema zomrela)

Román retrospektívny: Pohľad _________ - z prítomnosti do minulosti – Ing. J. Solan číta denník svojej manželky.

Román – psychologický:
V denníku sa prelínajú spomienky na ďalekú i blízku minulosť s bezprostredne prežívanou súčasnosťou.
Dozvedáme sa o citovom živote hlavnej hrdinky, o jej vzťahu k trom mužom  -
a/ ______________Milanovi Kališovi ( rozprával jej filozofické rozprávky, bola zamilovaná, zabili ho Nemci)
b/ k snúbencovi Zoltánovi Ballovi (láska z vďačnosti - po hádke sa rozišli)
c/ ______________Jozefovi Solanovi, (jeho má úprimne rada, no má pred ním tajomstvo, ktoré mu chce povedať v Tichej doline)

Román – s tajomstvom:
A/ Dielo je román – denník, ktorý si Ema Klaasová písala hlavne preto, aby svojmu manželovi J. Solanovi prezradila svoje životné tajomstvá, no najmä, aby mu vysvetlila, prečo ____________________________.
B/ V príbehu počas celého deja je jedna z postáv tajomná, nič o nej nevieme, všetko sa dozvedáme až na konci.
C/ Mnohé príbehy, udalosti nie sú dopovedané a my čakáme na ich ukončenie.

Román s prvkami rozprávky:
·         rozprávka o ________________________;  vykreslenie Tichej doliny pomocou umeleckých opisov,
·         symbolika čísla ___ - _____ vrchy v Tichej doline, tri etapy Eminho života, traja muži v jej živote, tri návraty do Tichej doliny,...
·         Sklený vrch – symbol veľkých prekážok v živote človeka, ťažkého prekonávania istých situácií, symbol našich ______________, ktoré len veľmi ťažko dosahujeme.

Román povstalecký:
____________________________je stále v pozadí konania a myslenia postáv.
Zobrazuje vojnu a (SNP) – nie však priamo, ale v spomienkach hlavných hrdinov riešiacich súčasné problémy. Hovorí o ľuďoch, ktorí niečo prežili a minulosť (to prežité) sa vracia do ich súčasného života – ovplyvňuje ich terajšie konanie. Autor konfrontuje prítomnosť s minulosťou.
V kompozícii (stavbe) diela často prerušuje chronologický sled udalostí, prelínajú sa deje minulé so spomienkami. Prelínajú sa tri časové pásma :
a/ život Emy cez ______________ (1943 – 1945)
b/ život Emy po ______________ (1947)
c/ začiatok budovania ______________(1951)

______________ ______________je miesto, kam denníkové záznamy smerujú, kde sa udalosti odohrávali, kam Ema chce s manželom ísť.
a/ tu prežila lásku s Milanom Kališom, tam je i jeho hrob
b/ tu sa spoznala s Jozefom Solanom, sem chce s ním ísť, aby mu povedala svoje najväčšie tajomstvo
c/ sem cestovala so Zoltánom Ballom, keď sa pohádali a on do vlaku nenastúpil

Postavy:
______________________ je hlavnou postavou románu. Je veľmi citovo založená žena, miluje troch mužov, ktorí výrazne zasiahli do jej života, miluje prírodu, najmä Tichú dolinu, hlboko prežíva kontakt s mužmi a i s prírodou. Otec Emy Klaasovej bol prívrženec fašizmu. Matku odvliekli Nemci a Ema ušla do Tichej doliny
 ______________________ – bývalý gymnaziálny profesor, Ema Klaasová s ním prežila prvú lásku, spolu chodili značiť turistické chodníky, volal ju indiánskymi menami. Keď odišiel do hôr ako partizán, dohodli si termín stretnutia, ale nikdy sa už nestretli – umučili ho Nemci.
Zolo Ballo – bol Emin snúbenec, rozišla sa s ním po hádke pred odchodom na lyžovačku.
Ing. ____________________Emin manžel, povahovo podobný Milanovi. Spolu žili v provizórnom byte neďaleko stavby elektrárne. Celý život hľadal odpoveď na otázku „Kto je Ema?“ Dozvedel sa o tom až po jej smrti z jej denníka.  Doplnené 

Román – denník:
Kompozícia románu – prológepilóg tvoria rámec románu, v strede sú denníkové záznamy hlavnej hrdinky Emy Klaasovej. (Ona a jej manžel, inžinier Jozef Solan pracujú na stavbe hydrocentrály. Ema utrpí nehodu a odvezú ju do nemocnice. Jej manžel nájde denník, ktorý si Ema písala v posledných mesiacoch a začne ho čítať. Tieto denníkové záznamy tvoria jadro románu. O dva dni, keď inžinier J. Solan dočíta denník, dostane z nemocnice správu, že Ema zomrela)

Román retrospektívny: Pohľad späť - z prítomnosti do minulosti – Ing. J. Solan číta denník svojej manželky.

Román – psychologický:
V denníku sa prelínajú spomienky na ďalekú i blízku minulosť s bezprostredne prežívanou súčasnosťou.
Dozvedáme sa o citovom živote hlavnej hrdinky, o jej vzťahu k trom mužom  -
a/ partizánovi Milanovi Kališovi ( rozprával jej filozofické rozprávky, bola zamilovaná, zabili ho Nemci)
b/ k snúbencovi Zoltánovi Ballovi (láska z vďačnosti - po hádke sa rozišli)
c/ k manželovi Jozefovi Solanovi, (jeho má úprimne rada, no má pred ním tajomstvo, ktoré mu chce povedať v Tichej doline)

Román – s tajomstvom:
A/ Dielo je román – denník, ktorý si Ema Klaasová písala hlavne preto, aby svojmu manželovi J. Solanovi prezradila svoje životné tajomstvá, no najmä, aby mu vysvetlila, prečo nemôže mať deti.
B/ V príbehu počas celého deja je jedna z postáv tajomná, nič o nej nevieme, všetko sa dozvedáme až na konci.
C/ Mnohé príbehy, udalosti nie sú dopovedané a my čakáme na ich ukončenie.

Román s prvkami rozprávky:
·         rozprávka o Sklenom vrchu;  vykreslenie Tichej doliny pomocou umeleckých opisov,
·         symbolika čísla 3 - tri vrchy v Tichej doline, tri etapy Eminho života, traja muži v jej živote, tri návraty do Tichej doliny,...
·         Sklený vrch – symbol veľkých prekážok v živote človeka, ťažkého prekonávania istých situácií, symbol našich túžob, ktoré len veľmi ťažko dosahujeme.

Román povstalecký:
Slovenské národné povstanie je stále v pozadí konania a myslenia postáv.
Zobrazuje vojnu a (SNP) – nie však priamo, ale v spomienkach hlavných hrdinov riešiacich súčasné problémy. Hovorí o ľuďoch, ktorí niečo prežili a minulosť (to prežité) sa vracia do ich súčasného života – ovplyvňuje ich terajšie konanie. Autor konfrontuje prítomnosť s minulosťou.
V kompozícii (stavbe) diela často prerušuje chronologický sled udalostí, prelínajú sa deje minulé so spomienkami. Prelínajú sa tri časové pásma :
 a/ život Emy cez vojnu (1943 – 1945)
 b/ život Emy po oslobodení (1947)
 c/ začiatok budovania socializmu (1951)

Tichá dolina je miesto, kam denníkové záznamy smerujú, kde sa udalosti odohrávali, kam Ema chce s manželom ísť.
a/ tu prežila lásku s Milanom Kališom, tam je i jeho hrob
b/ tu sa spoznala s Jozefom Solanom, sem chce s ním ísť, aby mu povedala svoje najväčšie tajomstvo
c/ sem cestovala so Zoltánom Ballom, keď sa pohádali a on do vlaku nenastúpil

Postavy:
Ema Klaasová je hlavnou postavou románu. Je veľmi citovo založená žena, miluje troch mužov, ktorí výrazne zasiahli do jej života, miluje prírodu, najmä Tichú dolinu, hlboko prežíva kontakt s mužmi a i s prírodou. 
Otec Emy Klaasovej bol prívrženec fašizmu. Matku odvliekli Nemci a Ema ušla do Tichej doliny
 Milan Kališ – bývalý gymnaziálny profesor, Ema Klaasová s ním prežila prvú lásku, spolu chodili značiť turistické chodníky, volal ju indiánskymi menami. Keď odišiel do hôr ako partizán, dohodli si termín stretnutia, ale nikdy sa už nestretli – umučili ho.
Zolo Ballo – bol Emin snúbenec, rozišla sa s ním po hádke pred odchodom na lyžovačku.
Ing. Jožo Solan – Emin manžel, povahovo podobný Milanovi. Spolu žili v provizórnom byte neďaleko stavby elektrárne. Celý život hľadal odpoveď na otázku „Kto je Ema?“ Dozvedel sa o tom až po jej smrti z jej denníka.
Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany
a
Mestská knižnica mesta Piešťany

       vyhlasujú
7. ročník celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže

KLASICI  V  KOMIKSE

 pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl  
    

 Téma na rok 2016:   Svetozár Hurban Vajanský v komikse


Súťažné kategórie:
 1. kategória – deti od 6 do 10 rokov   (žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, klienti
                                                              výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre deti)                   
 2. kategória -  deti od 11 do 15 rokov (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl,
                                                              žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií, klienti
                                                             výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre deti a mládež)
 3. kategória – mládež od 16 do 18 rokov (študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií,  
                                                           ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež) 
4. kategória - zahraniční Slováci  –  práce žiakov a mladých ľudí dlhodobo žijúcich
                                                           v zahraničí budú  osobitne vyhodnotené
5. kategória – práce zhotovené na PC

Poslanie súťaže
Súťaž Klasici v komikse je celoštátna súťaž tvorivosti detí a mládeže.
Jej cieľom je podporiť tvorivosť detí a mládeže a zároveň rozvíjať ich vzťah k slovenskému kultúrnemu dedičstvu a umeleckým hodnotám. Iba bohaté vedomosti o slávnych osobnostiach, o ich prínose pre slovenskú kultúru prispievajú k  formovaniu vzťahu k vlasti a budovaniu národnej hrdosti.
Naším cieľom je, aby sa žiaci a mladí ľudia aktívne oboznámili so životom a tvorbou slovenských autorov, aby svoje poznatky, pocity a túžby pretransformovali do im zrozumiteľnej reči a spracovali do výtvarno-literárnej podoby – tj.  podoby komiksu.
Klasici v komikse je súťaž, ktorá:
a/  spája  vzťah k literatúre, kultúre,  histórii a výtvarnému umeniu
b/  vedie k samostatnej tvorivej činnosti
c/  prispieva k rozvoju záujmu o životné osudy a diela známych  slovenských autorov
d/  podporuje účelné a efektívne využívanie voľného času
e/ rešpektuje novú koncepciu rozvoja školstva a umožňuje skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces
f/ vytvára podmienky prezentácie tvorivej činnosti formou výstavy a publikácie najlepších ocenených prác.   


Priebeh a  podmienky súťaže
Súťaž je dvojkolová. Prvé kolo prebehne v ZŠ, SŠ, UŠ, osemročných gymnáziách, špeciálnych školách a centrách záujmovej činnosti do 1. júna 2016
SOŠ záhradnícka Piešťany prijíma práce do 25. júna 2016.
Slávnostné vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže bude  24. septembra 2016.

Podmienky súťaže povoľujú:
  1. Zvoliť si na spracovanie životné osudy alebo text ktoréhokoľvek diela Svetozára Hurbana Vajanského
  2. Zvolené dielo alebo životné osudy
a/ spracovať v jazyku, ktorý použil autor, citovať pasáže z diela
b/  prepracovať do súčasného jazyka mladej generácie
c/  prepracovať do veršovanej podoby
d/ parafrázovať
  1. Výtvarne využiť kresbu, maľbu, akvarel, koláž, počítačové grafické programy a iné techniky.
  2. Voľne kombinovať jednotlivé body podmienok podľa záujmu autora.

Hodnotenie prác
Súťažné práce budú hodnotené všetkými členmi komisie.
Kritériá hodnotenia:  a/ originálnosť spracovania komiksu
b/ vecná správnosť /zhoda s originálom/
c/ gramatická a štylistická úroveň
d/ výtvarná technika
e/ úroveň zvládnutia výtvarnej techniky
Práce zasielajte:   SOŠ záhradnícka, Brezová ul. 2, 92101 Piešťany

Zasielané práce do literárno-výtvarnej súťaže musia mať uvedené:
- meno, priezvisko autora
- kategóriu
- úplnú adresu školy aj s PSČ
- triedu
- meno pedagóga, ktorý žiaka viedol
- telefonický, e-mailový  kontakt

Práce zaslané do súťaže nesmú byť zaslané do iných súťaží, mali by byť výsledkom tvorby uvedeného autora. Organizátor si vyhradzuje právo na využitie zaslaných prác pre ďalšie aktivity a ich reprodukciu v tlači, na webe. Súťažné práce sa nevracajú.
Ocenení jednotlivci a školy dostanú informáciu telefonicky a e-mailom v mesiaci september.
V nasledujúcich mesiacoch bude výstava ocenených prác v Mestskej knižnici v Piešťanoch a následne v mestských knižniciach iných miest. Úspešné práce budú prezentované v partnerských médiách a na stránke http://klasicivkomikse.blogspot.sk/ .
Vyhlásenie, propozície, priebeh, vyhodnotenie súťaže nájdete na internetových stránkach organizátorov (www.szaspn.sk, http://klasicivkomikse.blogspot.sk/)  a partnerov súťaže.

Kontakt na organizátora súťaže:
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová ul. 2, 921 77 Piešťany
Mgr. Anna Kašová
Ing. Eva Stručková                Web: www.szaspn.sk
Tel.: +421 33 7625695                   http://klasicivkomikse.blogspot.sk/
e-mail: kasova@szaspn.sk             http://slovinasusmevom.blogspot.sk/       

Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany
a
Mestská knižnica mesta Piešťany

       vyhlasujú
6. ročník celoslovenskej literárno-výtvarnej súťaže

KLASICI  V  KOMIKSE

 pre žiakov základných škôl, stredných škôl, ZUŠ, škôl s umeleckým zameraním a špeciálnych škôl  
    

 Téma na rok 2015:   Jozef Gregor Tajovský v komikse


Súťažné kategórie:
 1. kategória – deti od 6 do 10 rokov   (žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl, klienti
                                                              výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre deti)                   
 2. kategória -  deti od 11 do 15 rokov (žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl,
                                                              žiaci 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií, klienti
                                                             výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre deti a mládež)
 3. kategória – mládež od 16 do 18 rokov (študenti SŠ, 5. – 8. ročníka osemročných gymnázií,  
                                                           ZUŠ, klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež) 
4. kategória - zahraniční Slováci  –  práce žiakov a mladých ľudí dlhodobo žijúcich
                                                           v zahraničí budú  osobitne vyhodnotené
5. kategória – práce zhotovené na PC

Poslanie súťaže
Súťaž Klasici v komikse je celoštátna súťaž tvorivosti detí a mládeže.
Jej cieľom je podporiť tvorivosť detí a mládeže a zároveň rozvíjať ich vzťah k slovenskému kultúrnemu dedičstvu a umeleckým hodnotám. Iba bohaté vedomosti o slávnych osobnostiach, o ich prínose pre slovenskú kultúru prispievajú k  formovaniu vzťahu k vlasti a budovaniu národnej hrdosti.
Naším cieľom je, aby sa žiaci a mladí ľudia aktívne oboznámili so životom a tvorbou slovenských autorov, aby svoje poznatky, pocity a túžby pretransformovali do im zrozumiteľnej reči a spracovali do výtvarno-literárnej podoby – tj.  podoby komiksu.
Klasici v komikse je súťaž, ktorá:
a/  spája  vzťah k literatúre, kultúre,  histórii a výtvarnému umeniu
b/  vedie k samostatnej tvorivej činnosti
c/  prispieva k rozvoju záujmu o životné osudy a diela známych  slovenských autorov
d/  podporuje účelné a efektívne využívanie voľného času
e/ rešpektuje novú koncepciu rozvoja školstva a umožňuje skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces
f/ vytvára podmienky prezentácie tvorivej činnosti formou výstavy a publikácie najlepších ocenených prác.   
Priebeh a  podmienky súťaže
Súťaž je dvojkolová. Prvé kolo prebehne v ZŠ, SŠ, UŠ, osemročných gymnáziách, špeciálnych školách a centrách záujmovej činnosti do 1. júna 2015
SOŠ záhradnícka Piešťany prijíma práce do 25. júna 2015.
Slávnostné vyhodnotenie celoslovenského kola súťaže bude  19. septembra 2015.

Podmienky súťaže povoľujú:
  1. Zvoliť si na spracovanie životné osudy alebo text ktoréhokoľvek diela Jozefa Gregora Tajovského
  2. Zvolené dielo alebo životné osudy
 a/ spracovať v jazyku, ktorý použil autor, citovať pasáže z diela
b/  prepracovať do súčasného jazyka mladej generácie
c/  prepracovať do veršovanej podoby
d/ parafrázovať
  1. Výtvarne využiť kresbu, maľbu, akvarel, koláž, počítačové grafické programy a iné techniky.
  2. Voľne kombinovať jednotlivé body podmienok podľa záujmu autora.

Hodnotenie prác
Súťažné práce budú hodnotené všetkými členmi komisie.
Kritériá hodnotenia: 
a/ originálnosť spracovania komiksu
b/ vecná správnosť /zhoda s originálom/
c/ gramatická a štylistická úroveň
d/ výtvarná technika
e/ úroveň zvládnutia výtvarnej techniky

Práce zasielajte:   SOŠ záhradnícka, Brezová ul. 2, 92101 Piešťany

Zasielané práce do literárno-výtvarnej súťaže musia mať uvedené:
- meno, priezvisko autora
- kategóriu
- úplnú adresu školy aj s PSČ
- triedu
- meno pedagóga, ktorý žiaka viedol
- telefonický, e-mailový  kontakt

Práce zaslané do súťaže nesmú byť zaslané do iných súťaží, mali by byť výsledkom tvorby uvedeného autora. Organizátor si vyhradzuje právo na využitie zaslaných prác pre ďalšie aktivity a ich reprodukciu v tlači, na webe. Súťažné práce sa nevracajú.
Ocenení jednotlivci a školy dostanú informáciu telefonicky a e-mailom v mesiaci september.
           V nasledujúcich mesiacoch bude výstava ocenených prác v Mestskej knižnici v Piešťanoch a následne v mestských knižniciach iných miest. 
           Úspešné práce budú prezentované v partnerských médiách a na stránke http://klasicivkomikse.blogspot.sk/ 
  Vyhlásenie, propozície, priebeh, vyhodnotenie súťaže nájdete na internetových stránkach organizátorov (www.szaspn.sk, http://klasicivkomikse.blogspot.sk/)  a partnerov súťaže.

Kontakt na organizátora súťaže:
Stredná odborná škola záhradnícka, Brezová ul. 2, 921 77 Piešťany
Mgr. Anna Kašová                 Web: www.szaspn.sk,
                                                             http://klasicivkomikse.blogspot.sk/
Tel.: +421 33 7625695                     http://slovinasusmevom.blogspot.sk/       
e-mail: kasova@szaspn.sk       szaspn@svspn.sk

Rok Ľudovíta Štúra


Dvesto lupeňov jedného kvetu

Tými lupeňmi budú vaše komentáre - informácie o živote a práci Ľudovíta Štúra, jeho myšlienky, citáty z jeho tvorby...Pevne verím, že ich bude 200.
Pozor! Myšlienky sa nemôžu opakovať - tzn., ak to už niekto napísal, musíte hľadať novú informáciu.